Milieubeleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

 

Corelio Printing, een handelsdrukkerij met vestiging in Erpe-Mere, is  bewust van de economische, sociale en ecologische impact die ze heeft op haar omgeving. Bovendien zijn de relaties met onze klanten (stakeholders) van het grootste belang en streven we ernaar de verwachtingen van alle belanghebbenden te vervullen. Deze verwachtingen en de invloeden van de impact op de omgeving worden in het milieuzorgsysteem opgenomen.

 

Corelio Printing organiseert in Erpe-Mere het milieuzorgsysteem volgens de internationaal erkende norm ISO 14001. Dit garandeert een systematische aanpak van alle milieuaspecten met specifieke aandacht voor de wettelijke eisen. Op deze manier engageren we ons om de mogelijke nadelige effecten op het milieu van onze activiteiten, producten en diensten te minimaliseren waar en wanneer dit praktisch mogelijk is. Onafhankelijke externe auditoren controleren de milieuzorg periodiek.

 

De directie onderschrijft onderstaande beleidsprincipes in haar milieuzorg:

  • werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
  • milieuzorg integreren in alle afdelingen via een doorgedreven communicatie en
  • bewustwording
  • werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
  • de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren

 

Corelio Printing geeft prioriteit aan de meest significante milieuaspecten en engageert zich om actie te ondernemen naar rationeel energiegebruik, afvalbeheer en beheer van gevaarlijke producten. Via meetbare milieudoelstellingen en milieuprogramma’s wordt de continue verbetering van de milieuprestaties gerealiseerd, rekening houdend met de economisch aanvaardbare toepassing van de best beschikbare technieken.

 

Bovendien streeft Corelio Printing er naar dat naast de eigen werknemers eveneens haar toeleveranciers het milieubeleid kennen en naleven. De milieubeleidsverklaring wordt op gepaste wijze kenbaar gemaakt.

Het milieubeleid en het milieuzorgsysteem worden jaarlijks geëvalueerd op directieniveau.

Chief Executive Officer

Jan Lynen

Tijdschriften
& Catalogi

Kranten
& huis-aan-huis-bladen

Offerte
aanvragen

PDF
uploaden