Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 Onze algemene voorwaarden gelden voor:

de opdrachten die wij uitvoeren;

  • onze offertes;
  • onze overeenkomsten;
  • de bevestigingen van onze bestellingen;
  • onze leveringen.

De KLANT plaatst het order;
CORELIO PRINTING voert de bestelling uit.

De algemene voorwaarden van CORELIO PRINTING hebben voorrang op die van de klanten.

 

1. Offerte

De offerte houdt voor CORELIO PRINTING geen verplichting in om een overeenkomst te sluiten.
CORELIO PRINTING heeft het recht om de offerte aan te passen na de beoordeling van de inhoud van de bestanden.
De offerte geldt alleen voor de opdrachten van de overeenkomst of de orderbevestiging.
Als de KLANT de opdracht wijzigt, kan CORELIO PRINTING daarvoor bijkomende kosten aanrekenen.
De prijzen zijn in euro. De BTW en andere taksen zijn niet inbegrepen in de prijs.
Als de KLANT een BTW-vrijstelling heeft, bezorgt hij de attesten daarvan aan CORELIO PRINTING.

 

2. Aanvaarding van de offerte

Als de KLANT de offerte aanvaardt, sluiten de KLANT en CORELIO PRINTING een overeenkomst:
·     voor een bepaalde termijn; of
·     voor een reeks opdrachten van periodieke aard (er is sprake van een opdracht van periodieke aard als de opdracht  minstens 4 keer per jaar wordt uitgevoerd); of
·     voor een eenmalige opdracht.

 

3. Planning

Per opdracht maken de KLANT en CORELIO PRINTING samen een planning op.
Als de KLANT van de oorspronkelijke planning wil afwijken of als hij een uitgave wilt laten drukken tijdens een feest- of brugdag, dan zet CORELIO PRINTING alles in het werk om aan de vraag van de KLANT te voldoen. CORELIO mag daarvoor bijkomende kosten aanrekenen. Het bedrag wordt vooraf en in overleg met de KLANT bepaald.

.

4. Mee te delen gegevens

De KLANT deelt schriftelijk en op tijd de gegevens mee die CORELIO PRINTING nodig heeft voor het drukken en het uitvoeren van de opdrachten die ermee verband houden.
Voor elke uitgave is dat:
·      de oplage;
·      het aantal bladzijden;
·      de indeling;
·      het leveringsadres;
·      het adressenbestand van de abonnees;
·     de eventuele encartage;
·     andere duidelijke bepalingen over het productieproces.

 

5. Aanleveren van de bestanden

De procedure om de bestanden aan te leveren is de volgende:

1.    De KLANT levert aan CORELIO PRINTING de bestanden aan in ‘*.pdf ready to print’, via de interface portal WebApproval.
CORELIO PRINTING is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden.
2.    CORELIO PRINTING bezorgt aan de KLANT een “Goed voor druk“ (GVD), via de interface WebApproval.
3.    Goedkeuring van de bestelling: de KLANT klikt de toets  [V] of  [GVD]  aan.
Daarmee bevestigt de KLANT dat hij de opdracht aan CORELIO OPDRACHT toevertrouwt.
4.    Vanaf dat ogenblik is CORELIO PRINTING niet langer verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen die pas later, tijdens of na het drukken, worden ontdekt.
De GVD blijft eigendom van de KLANT en kan als bewijsstuk worden gebruikt bij een conflict.

De termijnen om de bestanden aan te leveren en goed te keuren staan in de planning of worden afgesproken met de customer service officer.

Als de KLANT de bestanden buiten de afgesproken termijn aanlevert of goedkeurt, kan CORELIO PRINTING de kosten die door de vertraging zijn veroorzaakt, doorrekenen aan de KLANT. Bijvoorbeeld:

•  de stilstand van de machines;
•  de kosten voor het annuleren of uitstellen van afspraken met onderaannemers;
•  de kosten voor het annuleren of uitstellen van het transport;
•  de kosten voor de vertraging van de levering.

De KLANT en CORELIO PRINTING spreken samen het bedrag af voor die bijkomende kosten.

 

6. Inhoud van de bestanden

CORELIO PRINTING heeft het recht om omwille van de inhoud van de bestanden af te zien van de uitvoering van de overeenkomst.

 

7. Verbeteringen en wijzigingen na de goedkeuring van de bestelling

–       Na de goedkeuring van de bestelling kan de KLANT de meegedeelde gegevens wijzigen. Dat moet schriftelijk gebeuren.
–       Na de goedkeuring van de bestelling kan de KLANT de bestanden in *.pdf nog wijzigen. De KLANT moet de bestelling opnieuw goedkeuren (symbool) via de WebApproval.

In beide gevallen kunnen de wijzigingen:
·      bijkomende kosten meebrengen voor de KLANT;
·      voor vertragingen zorgen in de levering waarvoor CORELIO PRINTING niet verantwoordelijk is.
De wijzigingen die de KLANT heeft gevraagd, maar niet schriftelijk heeft bevestigd, worden op zijn eigen risico uitgevoerd.

 

8. Uitstel of annulatie van de bestelling

Als de KLANT de bestelling uitstelt of annuleert, vergoedt hij CORELIO PRINTING voor de kosten die hij daardoor veroorzaakt, zoals voor:

papier ;
andere grondstoffen ;
vergoedingen aan onderaannemers;
de kosten voor de arbeidsuren van het personeel;
de kosten voor de stockage van het papier;
de stockage van de encartage.

De schadevergoeding is gelijk aan ten minste 10 % van het bedrag van de bestelling.  Als de schade van CORELIO PRINTING hoger is dan dat bedrag, bezorgt CORELIO PRINTING daarvan het bewijs.

Als de KLANT het transport annuleert, kan CORELIO PRINTING vragen dat de KLANT de kosten die daardoor zijn veroorzaakt, terugbetaalt.

 

9. Papier

Als de KLANT het papier levert, zorgt hij ervoor dat het papier op de afgesproken datum bij CORELIO PRINTING is.
De KLANT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het papier.

Als de KLANT aan een derde opdracht geeft om het papier te kopen, zorgt DE KLANT er voor dat het papier of de afgesproken datum aan ORELIO PRINTING wordt bezorgd.

Als CORELIO PRINTING het papier levert, verbindt CORELIO PRINTING er zich toe om steeds het nodige papier in voorraad te hebben voor de afgesproken opdracht.
Voor periodiek werk,  kan CORELIO PRINTING, omwille van de levertijden van papier, een papiervoorraad leveren die gelijk is aan het drukken van een editie met een gemiddelde oplage en paginering.
Elke wijziging van papier (hoeveelheid, formaat …) of niet-gebruik van het papier op verzoek van de klant kan leiden tot extra facturatie. Die zal beperkt zijn tot de hoeveelheid papier die aanvankelijk nodig was om een editie van een gemiddelde drukvolume en-oplage te produceren. Daarnaast zal ook het nieuwe papier dat gebruik wordt voor de druk  in rekening worden gebracht.

 

10. Encartage

De KLANT komt de afspraken die over de encartages/supplementen werden gemaakt met CORELIO PRINTING, stipt na.
Encartages die afwijken van die afspraken, kunnen vertragingen of schade meebrengen. CORELIO PRINTING kan aan de KLANT een vergoeding vragen voor de bijkomende kosten.
Als de prijs van de encartage niet op voorhand werd afgesproken, biedt CORELIO PRINTING aan de KLANT zijn beste prijs.

 

11. Transport

Als de KLANT het transport organiseert, stelt CORELIO PRINTING het drukwerk op het afgesproken tijdstip ter beschikking van de transporteur.

Als de KLANT het drukwerk niet op het afgesproken tijdstip afhaalt, mag CORELIO PRINTING kosten aanrekenen voor de stockage.

Vanaf het ogenblik dat de transporteur het drukwerk oplaadt, is CORELIO PRINTING niet langer verantwoordelijk voor eventuele schade die bij het afleveren wordt ontdekt.

Als CORELIO PRINTING het transport organiseert, wordt het drukwerk op het afgesproken tijdstip afgeleverd.

De KLANT kan de concrete afspraken en verplichtingen over het transport wijzigen na de goedkeuring van de bestelling.  Die wijzigingen gebeuren schriftelijk.
CORELIO PRINTING is dan niet verantwoordelijk voor:
·      bijkomende kosten die de KLANT daardoor heeft;
·      vertragingen in de levering.

De wijzigingen die de KLANT heeft gevraagd, maar die hij niet schriftelijk heeft bevestigd, worden op zijn eigen risico uitgevoerd.

12. Klachten over het geleverde drukwerk

Als de KLANT klachten heeft over de kwaliteit van het geleverde drukwerk, moet hij CORELIO PRINTING binnen de 15 dagen daar schriftelijk van verwittigen.

De KLANT meldt de klacht schriftelijk en maximum 15 dagen na de ontvangst van het drukwerk.
Na die termijn gaat CORELIO PRINTEN ervan uit dat de KLANT het drukwerk in zijn geheel aanvaardt.

Als CORELIO PRINTING een fout heeft gemaakt of drukwerk slecht heeft afgewerkt, CORELIO PRINTING neemt de foutieve exemplaren terug.  De schadevergoeding is maximum gelijk aan de prijs die de KLANT betaalt voor een goed exemplaar x het aantal teruggenomen exemplaren.

Als er bij CORELIO PRINTING een opzettelijke of zware fout is gebeurd, kan de KLANT een bijkomende schadevergoeding vragen.

13. Betalingsvoorwaarden

De KLANT betaalt op de vervaldag:
·      de voorschotten;
·      de facturen.

CORELIO PRINTING is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de productie of de levering die het gevolg zijn van een laattijdige betaling.

Als de KLANT de factuur op de vervaldatum nog niet heeft betaald, kan CORELIO PRINTING intresten aanrekenen, ook zonder ingebrekestelling.
Daarnaast kan CORELIO PRINTING de betaling vragen van alle facturen, ook van diegene die nog niet vervallen zijn.
Bovendien heeft CORELIO PRINTING het recht om:
·      de uitvoering van de lopende bestellingen en leveringen op te schorten tot dat de KLANT alle facturen heeft betaald;
·      het drukwerk bij te houden tot de KLANT de volledige prijs heeft betaald (retentierecht).

Het al dan niet geleverde werk blijft eigendom van CORELIO PRINTING tot de totale betaling van de geleverde diensten en accessoires.

14. Jaarlijkse herziening van de prijs

De KLANT en CORELIO PRINTING kunnen elk jaar een nieuwe prijs afspreken. Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt:

15. Betwisting van een factuur

Als de KLANT de factuur betwist, stuurt hij binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur een schriftelijke klacht naar CORELIO PRINTING.

Zo niet, dan gaat CORELIO PRINTING ervan uit dat de KLANT de factuur aanvaardt.

16. Einde van de opdracht van CORELIO PRINTING

Bij een overeenkomst voor een bepaalde periode, spreken de KLANT en CORELIO PRINTING in de overeenkomst af hoe en wanneer de opdracht van CORELIO PRINTING eindigt.

Gaat het om een overeenkomst voor opdrachten van periodieke aard, dan moet een opzeggingstermijn worden gerespecteerd.
De termijn is:
3 maanden: voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van minder dan 7.500,00 euro;
6 maanden: voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van minder dan 25.000,00 euro;
1 jaar: voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000,00 euro of meer.

De KLANT en CORELIO PRINTING kunnen die termijnen in onderling akkoord verkorten.

17. Faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening

CORELIO PRINTING heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door een gewone brief te sturen naar de KLANT.  Dat kan als de KLANT:
·      onvermogend is;
·      failliet verklaard is;
·     betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie;
·      vereffend is;
·     zijn intellectuele rechten niet meer heeft op de documenten;
·      zijn licentie is verloren.

De KLANT kan in dat geval geen schadevergoeding vragen.
Als er een voorraad papier over is, trachten de KLANT en CORELIO PRINTING om daarover tot een akkoord te komen.

Voor de KLANT geldt in dezelfde omstandigheden hetzelfde recht om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen.

18. Vermelding van de naam van de drukker

De naam CORELIO PRINTING mag op alle drukopdrachten worden vermeld die de KLANT aan CORELO PRINTING heeft toevertrouwd.

De KLANT kan zich daar niet tegen verzetten.

19. Auteursrechten

De KLANT verklaart dat hij eigenaar is van de rechten op de naam en het logo van het tijdschrift.

De KLANT bevestigt dat de auteursrechten en de rechten van derden worden nageleefd in de bestanden die hij aanlevert aan CORELIO PRINTING.

CORELIO PRINTING is niet verantwoordelijk als de bestanden van de KLANT de auteursrechten of andere rechten van derden schaden.

20. Eigendomsrechten

De bestanden die de KLANT aan CORELIO PRINTING aanlevert, blijven eigendom van de KLANT. Tijdens de periode die nodig is om de overeenkomst uit te voeren, bewaart CORELIO PRINTING het materiaal, op eigen risico.

Als CORELIO PRINTING het geleverde materiaal of het eindproduct voor een ander doel wil gebruiken dan het voorwerp van de overeenkomst, moet de KLANT daar vooraf toestemming voor geven.

.

21. Vertrouwelijkheid

De KLANT en CORELIO PRINTING verbinden zich tot een wederzijds vertrouwen.

Ze delen de gegevens of inlichtingen over hun product niet mee aan derden, behalve als de andere partij daar vooraf schriftelijk de toestemming voor geeft.

22. Verwerking van persoonlijke gegevens

In bepaalde situaties krijgt CORELIO PRINTING te maken met persoonlijke gegevens.

·     als onderaannemer:
Bij de uitvoering van zijn opdracht, handelt CORELIO PRINTING zoals de KLANT hem dat vraagt.  De KLANT geeft schriftelijk zijn instructies over de manier waarop de persoonlijke gegevens moeten worden behandeld. CORELIO  PRINTING treft de passende, technische en organisatorische maatregelen om die persoonlijke gegevens te beschermen.
In de 1ste situatie is alleen de KLANT verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens.

·     als verantwoordelijke van de verwerking van persoonlijke gegevens:
In de 2de situatie verwerkt CORELIO PRINTING de persoonlijke gegevens. Hij gebruikt die onder meer voor het beheer van de relatie met de KLANT en het uitvoeren van de bestelling. CORELIO PRINTING beperkt de verwerking van de persoonlijke gegevens tot wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. CORELIO PRINTING respecteert de Algemene Verordening Gegevenscherming.

CORELIO PRINTING kan de verwerking van persoonsgebonden gegevens aan derden toevertrouwen.  De KLANT aanvaardt dat, ook in de 2 situaties die hierboven worden beschreven.

De KLANT en CORELIO PRINTING respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

23. Overmacht

Overmacht is een plotse, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis, die niet de schuld van de KLANT en ook niet de schuld van CORELIO PRINTING is, maar die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt.

In geval van overmacht zijn noch de KLANT, noch CORELIO PRINTING verantwoordelijk voor de vertraging bij de uitvoering van hun verplichtingen en/of het niet nakomen van hun verplichtingen.

In geval van overmacht voor een onderaannemer van CORELIO PRINTING, kan CORELIO PRINTING zelf ook overmacht inroepen.

Bij overmacht voor de KLANT, verwittigt hij CORELIO PRINTING schriftelijk van de situatie en van de vermoedelijke duur ervan.
Bij overmacht voor CORELIO PRINTING, verwittigt hij de KLANT schriftelijk van de situatie en van de vermoedelijke duur ervan.

In geval van definitieve overmacht kunnen zowel de KLANT als CORELIO PRINTING beslissen om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
De overmacht is definitief als ze langer dan 30 dagen duurt.

Bij overmacht voor CORELIO PRINTING heeft de KLANT het recht om zijn drukwerk tijdens de duur van de overmacht ergens anders te laten uitvoeren.  CORELIO PRINTING kan steeds een aanvaardbaar alternatief voorstellen dat de KLANT vrij is te aanvaarden.

24. Nietigheid van de overeenkomst

Als de rechtbank of een andere bevoegde instelling een gedeelte van de overeenkomst nietig verklaart, betekent dat niet dat de overeenkomst in zijn geheel wordt vernietigd. De overige afspraken blijven bestaan.

25. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten en afspraken tussen de KLANT en CORELIO PRINTING.
Voor elk conflict zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten en afspraken tussen de KLANT en CORELIO PRINTING.
Voor elk conflict zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Tijdschriften & Catalogi

Kranten & huis-aan-huis-bladen

Offerte aanvragen

PDFuploaden